Znaki Uzupełniajace

Znak F-1 „przejście graniczne” stosuje się w celu poinformowania uczestników ruchu o przejściu granicznym otwartym dla ruchu. Znak F-2 „przekraczanie granicy zabronione” stosuje się w celu poinformowania uczestników ruchu o tym, że droga przecinająca granicę państwa jest zamknięta dla ruchu. Podana cena jest ceną za metr kw tablicy bez profila wzmacniająco-montażowego (dostępny jako opcja).

Znak F-3 „granica obszaru administracyjnego” stosuje się na drogach twardych w celu oznakowania granic obszarów administracyjnych województw, powiatów i gmin. Znak F-3 stosuje się na granicy województwa. Znak F-3a stosuje się na granicy powiatu. Znak F-3b stosuje się na granicy gminy. Podana cena jest ceną za metr kw tablicy bez profila wzmacniająco-montażowego (dostępny jako opcja).

Znak F-4 „nazwa rzeki” umieszcza się przed mostami o długości co najmniej 30 m, przebiegającymi nad rzekami. Dopuszcza się oznakowanie innych cieków wodnych, np. ze względu na zainteresowanie turystyczne. Podana cena jest ceną za metr kw tablicy bez profila wzmacniająco-montażowego (dostępny jako opcja).

Znak F-5 „uprzedzenie o zakazie” , umieszczany za skrzyżowaniem stosuje się w celu poinformowania uczestników ruchu, że wjazd wszystkich lub niektórych pojazdów jest zabroniony po przejechaniu odcinka drogi o długości określonej na znaku. Znak zakazu znajdujący się na znaku F-5 powinien odpowiadać rzeczywistemu znakowi, o którym uprzedza. Podana cena jest ceną za metr kw tablicy bez profila wzmacniająco-montażowego (dostępny jako opcja).

Znak F-6 „znak uprzedzający o zakazie, umieszczany przed skrzyżowaniem” stosuje się w celu poinformowania uczestników ruchu, że wjazd wszystkich lub niektórych pojazdów jest zabroniony począwszy od skrzyżowania. Na znaku F-6 należy przedstawić schematyczny układ skrzyżowania, umieszczając odpowiedni znak zakazu na strzałce symbolizującej drogę, na której zakaz obowiązuje. Podana cena jest ceną za metr kw tablicy bez profila wzmacniająco-montażowego (dostępny jako opcja).

Znak F-7 „sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo” stosuje się w celu wskazania kierującym pojazdami sposobu jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo, wyrażonym znakiem B-21. Znaki F-7 pokazują schematycznie najłatwiejszy zalecany sposób wjazdu na drogę po lewej stronie z pominięciem skręcania w lewo na skrzyżowaniu ze znakiem B-21. Podana cena jest ceną za metr kw tablicy bez profila wzmacniająco-montażowego (dostępny jako opcja).

Znak F-8 „objazd w związku z zamknięciem drogi” stosuje się w celu wskazania trasy objazdu sąsiednimi drogami; umieszcza się go przed odcinkiem drogi zamkniętej dla ruchu, w odległości od 20 m do 100 m od początku objazdu (miejsca, w którym jadący opuszcza dotychczasową drogę). Dopuszcza się różne odmiany znaku F-8. Projektuje się je indywidualnie w dostosowaniu do potrzeb wynikających z warunków lokalnych, a zwłaszcza długości objazdu i jego przebiegu. Podana cena jest ceną za metr kw tablicy bez profila wzmacniająco-montażowego (dostępny jako opcja).

Znak F-9 „znak prowadzący na drodze objazdowej” stosuje się w związku z zamknięciem drogi dla ruchu i zorganizowaniem trasy objazdu sąsiednimi drogami. Znak ten występuje w wielu odmianach, które powinny być dostosowane do przebiegu drogi objazdowej na skrzyżowaniu. Podana cena jest ceną za metr kw tablicy bez profila wzmacniająco-montażowego (dostępny jako opcja).

Znak F-10 „kierunki na pasach ruchu” stosuje się w celu wskazania na wlocie skrzyżowania obowiązujących kierunków jazdy przez skrzyżowanie z określonych pasów ruchu. Znak F-10 należy stosować, gdy organizacja ruchu na wlocie na skrzyżowanie jest odmienna od ustalonej ogólnymi przepisami lub gdy uczestnicy ruchu mogą mieć wątpliwości, co do obowiązującej organizacji ruchu, np. ze względu na dużą liczbę pasów ruchu. Znak F-15 „niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu” wskazuje nietypową organizację ruchu na ustalonych odcinkach dróg, między innymi w związku z prowadzonymi objazdami spowodowanymi zamknięciem dróg. Znak F-16 „koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej” i jego odmiany polegające na zwiększeniu liczby pasów ruchu na znaku stosuje się w celu oznakowania końca wewnętrznego pasa ruchu drogi jednojezdniowej o trzech lub więcej pasach ruchu. Znak F-17 „koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej” i jego odmiany polegające na dostosowaniu liczby pasów ruchu na znaku do rzeczywistej liczby tych pasów, stosuje się na drogach o co najmniej trzech pasach ruchu w tym samym kierunku, w celu wskazania, że wewnętrzny pas (pasy) ruchu kończy się przed skrzyżowaniem. Na znaku, w łrodkowej części pasa ruchu, który nie jest kontynuowany, umieszcza się symbol znaku D-4. Znak F-18 „przeciwny kierunek ruchu dla określonych pojazdów” i jego odmiany wskazujące rodzaj pojazdu, stosuje się w celu oznakowania drogi jednojezdniowej o trzech pasach ruchu, na której pas prawy i środkowy są przeznaczone do jazdy w jednym kierunku, a pas lewy jest przeznaczony dla karetek pogotowia ratunkowego, pojazdów straży pożarnej lub dla autobusów komunikacji publicznej poruszających się w kierunku przeciwnym. Podana cena jest ceną za metr kw tablicy bez profila wzmacniająco-montażowego (dostępny jako opcja).

Znak F-11 „kierunki na pasie ruchu” wym. 1000×720 umieszcza się nad jezdnią w celu wskazania obowiązujących kierunków jazdy przez skrzyżowanie z określonych pasów ruchu. Znaki F-11 występuje w odmianach stosownie do kierunku ruchu, które wskazuje. Znaki F-11, zamiast znaku F-10, zaleca się stosować w przypadku, gdy jezdnia na wlocie na skrzyżowanie posiada minimum cztery pasy ruchu. Dopuszcza się stosowanie znaków F-11 również w innych przypadkach, np. gdy duże natężenie ruchu może powodować trudności w odczytaniu znaku F-10. Jeżeli uzasadniają to warunki lokalne, na tym samym wlocie mogą być zastosowane jednocześnie znaki F-10 i F-11. Znaki F-11 umieszcza się nad każdym pasem ruchu w miejscu, w którym zaczyna obowiązywać ustalona organizacja ruchu. Podana cena jest ceną za metr kw tablicy bez profila wzmacniająco-montażowego (dostępny jako opcja).

Znak F-12 „znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem” wym. 600×750 stosuje się w celu wskazania kierującym określonym rodzajem pojazdów zalecanej drogi tranzytowej (odcinka drogi objazdowej). Na znaku umieszcza się symbol (symbole) pojazdu, dla którego wyznaczono drogę objazdową, taki jak na tabliczkach od T-23a do T-23g. Podana cena jest ceną za metr kw tablicy bez profila wzmacniająco-montażowego (dostępny jako opcja).

Znak F-13 „przejazd tranzytowy” wym. 850×400 stosuje się w celu wskazania kierującym zalecanej drogi tranzytowej (odcinka trasy dojazdowej) i umieszcza się na skrzyżowaniu. Znak F-13 należy stosować jako uzupełnienie znaku F-12. Podana cena jest ceną za metr kw tablicy bez profila wzmacniająco-montażowego (dostępny jako opcja).

„Tablice wskaźnikowe na autostradzie” F-14a, F-14b i F-14c wym. 750×1500 stosuje się tylko na autostradzie w celu poinformowania kierujących o zbliżaniu się do początku pasa wyłączania (wyjazdu z autostrady). Tablice wskaźnikowe na autostradzie umieszcza się w odległościach na nich po- danych, licząc je do początku pasa wyłączania . Jeżeli warunki lokalne, np. blisko siebie położone wyjazdy na węźle drogowym uniemożliwiają zastosowanie wszystkich tablic wskaźnikowych, to stosuje się tylko dwie lub jedną tablicę. Podana cena jest ceną za metr kw tablicy bez profila wzmacniająco-montażowego (dostępny jako opcja).

Znak F-20 „część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów” stosuje się w celu wskazania drogi lub jej cześci (pasa ruchu, jezdni) przeznaczonej dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku. Znak F-20 wskazuje część drogi przeznaczonej dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Podana cena jest ceną za metr kw tablicy bez profila wzmacniająco-montażowego (dostępny jako opcja).

Znak F-21 „ruch skierowany na sąsiednią jezdnię” stosowany jest w celu wskazania wjazdu na sąsiednią jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu. Znak stosuje się w związku z prowadzonymi na jezdni czynnościami lub robotami, a także, gdy droga dwujezdniowa budowana jest etapami i druga jezdnia nie została na danym odcinku wybudowana lub oddana do użytku. Podana cena jest ceną za metr kw tablicy bez profila wzmacniająco-montażowego (dostępny jako opcja).

Znak F-22 „ograniczenie na pasie ruchu” (stosuje się dla wskazania pasa ruchu, na którym zabroniony jest ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu. Na znaku F-22 umieszcza się symbol znaku zakazu pojazdów przekraczających określone wymiary np. B-15, B-6. Na znaku można umieszczać dwa znaki zakazu dotyczące pasa ruchu, np. B-3a i B-5. Podana cena jest ceną za metr kw tablicy bez profila wzmacniająco-montażowego (dostępny jako opcja).